^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Kontakt

Obec Jinolice
Jinolice 39
Jičín 50601
Tel.: starosta: 604 293 433, místostarostka:775 981 977
Email:urad@obecjinolice.cz

IČO: 00578363

Datová schránka: b3qbgq4
Úřední hodiny: Pondělí 17-19 hod

Oznámení ČEZ

Aktuality

úhrada poplatku za svoz odpadů v roce 2024

Od této chvíle do konce července je třeba uhradit poplatek za svoz odpadů v roce
2024 a případně poplatek za psa.

vyhláškou jsou stanoveny tyto výše poplatků:
odpad   600 Kč / 1 osoba
pes          50 Kč / 1 pes

možnosti úhrady:
 v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách
 bezhotovostně na účet č. 23822541, kód banky 0100, variabilní symbol: číslo popisné domu

svoz směsného odpadu

Žádáme Vás, aby nádoby ke svozu byly přistavovány v den před plánovaným svozem. Při pozdějším přistavení  firma  negarantuje výsyp nádoby.

cena vodného pro rok 2023

 VOS a.s. Jičín stanovuje cenu vodného  pro rok 2023 ve výši 49,94 Kč  včetně DPH

finanční dar Ukrajině

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 28.2.2022 finanční dar Ukrajině ve výši 50 000 Kč .Příjemcem daru je organizace Člověk v tísni.

uzavírání nájemních smluv hrobových míst

V letošním roce byl schválen nový hřbitovní řád našeho hřbitova, který naleznete na internetových stránkách obce, či je k nahlédnutí v úředních hodinách na našem obecním úřadě.

Jednou ze změn je povinnost stanovit nájemné nikoli z hrobového místa, ale z 1 m2 hrobového místa. Podrobné zdůvodnění konečné ceny nájemného, které bylo schváleno zastupiteli, můžete nalézt zde či je též k nahlédnutí během úředních hodin obecního úřadu. Nájemné se skládá z 1) nájemného a ze 2) služeb spojených s údržbou hrobového místa. Částka za pronájem hrobového místa byla stanovena ve výši 10 Kč/m2/rok a částka za údržbu byla vypočtena ve výši 70 Kč/m2/rok,

Celková cena za pronájem 1 m2 je proto stanovena ve výši 80 Kč/m2/rok.

Nájemní smlouvy na užívání hrobového místa budou uzavírány na dalších 10 let a výše nájemného je:

typ hrobu

rozměr

nájemné na 10 let

hrob urnový

1m2

   800 Kč

jednohrob

2m2

1 600 Kč

dvouhrob

4m2

3 200 Kč

Ti, kteří hrobové místo vlastní, budou hradit částku 70Kč/m2/rok za údržbu hrobového místa.

Nájemní smlouvu je třeba uzavřít do konce roku 2021 v úředních hodinách obecního úřadu, které jsou každé pondělí od 17 do 19 hodin.

Obec získala dotaci na modernizaci vytápění v mateřské škole

Rádi vás informujeme o tom, že obci byla schválena více jak půlmilionová  dotace na úhradu nákladů spojených s  modernizací vytápění v budově naší mateřské školy. Akce byla realizována během  prázdninových měsíců roku 2020.

Dotace byla obdržena prostřednictvím 7. výzvy PRV MAS Brána do Českého ráje na realizaci místní rozvojové strategie.

Více informací o spolku a Strategii MAS Brána do Českého ráje: https://masbcr.cz/

Vývoz septiků, jímek a ČOV

Nabídku ny vývoz naleznete zde

kontakty - revize kotlů

Novela zákona o ochraně ovzduší ukládá povinnost od 1.1.2017 na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle na tuhá paliva. Více informací + kontakty na revizní techniky působící v Královéhradeckém kraji najdete v  sekci Úřední deska  - Ostatní .

k problematice regulace nočního klidu

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně vyhlášky o regulaci nočního klidu Vás informujeme, že:

„Obce a města nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu; mají však možnost v případě existence výjimečných akcí celoobecního významu v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit či nevymezit.

Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid.“

Zdroj: www.mvcr.cz/ (http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx)

        

                                                                           Obecní úřad Jinolice