^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Kontakt

Obec Jinolice
Jinolice 39
Jičín 50601
Tel.: starosta: 604 293 433, místostarostka:775 981 977
Email:urad@obecjinolice.cz

IČO: 00578363

Datová schránka: b3qbgq4
Úřední hodiny: Pondělí 17-19 hod

Aktuality

železniční výluka Libuň - Jičín

Upozorňujeme, že od 13.8 2021 od 8 hodin do 23.9 2021 do 18 hodin je nepřetržitá výluka na trati Libuň -Jičín. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, které budou zastavovat na autobusových zastávkách označených jako Jinolice, žel. přejezd.

Zastávka Železnice nebude po dobu výluky obsluhována.

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O KOMPOSTÉRY

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE

O KOMPOSTÉRY

OD PONDĚLÍ 23. 8. 21 SI MOHOU TI, KTEŘÍ V ČERVNU 2020 PROJEVILI ZÁJEM O KOMPOSTÉR A DORUČILI ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU NA OBECNÍ ÚŘAD, KOMPOSTÉR VYZVEDNOUT.

DÁLE BUDOU KOMPOSTÉRY VYDÁVÁNY BĚHEM ÚŘEDNÍCH HODIN tj. KAŽDÉ PONDĚLÍ MEZI  17 A 19 HODINOU V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU.

K SEPSÁNÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE KOMPOSTÉRU BUDETE MUSET SDĚLIT MIMO JINÉ INFORMACI, NA JAKÉM PARCELNÍM ČÍSLE V K.Ú. JINOLICE BUDE KOMPOSTÉR UMÍSTĚN.

VÁZANÁ DOBA JE 5 LET, PO TUTO DOBU BUDE MOCI KDOKOLI OPRÁVNĚNÝ ZKONTROLOVAT, ZDA KOMPOSTÉR UŽÍVÁTE.

změna způsobu svozu odpadů od 1.7.2021

Dnes, tj. 22.4.2021, byly do vašich poštovních schránek distribuovány informace k přechodu na jiný způsob svozu komunálního odpadu od 1.7.2021.

Prosíme vás touto cestou, abyte dotazník, který byl součástí informace, odevzdali co nejdříve obecnímu úřadu. Zde a zde  naleznete elektronickou verzi informace

Obec získala dotaci na modernizaci vytápění v mateřské škole

Rádi vás informujeme o tom, že obci byla schválena více jak půlmilionová  dotace na úhradu nákladů spojených s  modernizací vytápění v budově naší mateřské školy. Akce byla realizována během  prázdninových měsíců roku 2020.

Dotace byla obdržena prostřednictvím 7. výzvy PRV MAS Brána do Českého ráje na realizaci místní rozvojové strategie.

Více informací o spolku a Strategii MAS Brána do Českého ráje: https://masbcr.cz/

Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje

V sekci Úřední deska Ostatní se prosím seznamte s celým zněním Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu

Rozhodnutí starosty č. 1/2020

v sekci Úřední deska →Ostatní naleznete Rozhodnutí starosty č. 1/2020 o uzavření mateřské školy od 16.3. 2020 do odvolání

usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

v sekci Úřední deska naleznete celé znění usnesení vlády o přijatém krizovém opatření

mimořádné opatření

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Str. 2 z 2

Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Vývoz septiků, jímek a ČOV

Nabídku ny vývoz naleznete zde

kontakty - revize kotlů

Novela zákona o ochraně ovzduší ukládá povinnost od 1.1.2017 na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle na tuhá paliva. Více informací + kontakty na revizní techniky působící v Královéhradeckém kraji najdete v  sekci Úřední deska  - Ostatní .

k problematice regulace nočního klidu

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně vyhlášky o regulaci nočního klidu Vás informujeme, že:

„Obce a města nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu; mají však možnost v případě existence výjimečných akcí celoobecního významu v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit či nevymezit.

Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid.“

Zdroj: www.mvcr.cz/ (http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx)

        

                                                                           Obecní úřad Jinolice